privacyverklaring

'''t Brugs Variété Theater


Privacy - Verklaring


’t Brugs Variététheater VZW hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en wil dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we een heldere en transparante informatie geven over dewelke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met alle persoonlijke gegevens.

’t Brugs Variététheater VZW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  (GDPR)

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

1/ Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn hieronder beschreven in deze Privacy verklaring.

2/ Verwerking van uw persoonsgegevens  is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

3/ Wij vragen u om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

4/ Wij hebben de passende technische en organisatorische maatregelen genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd blijft.

5/ Wij geven géén persoonsgegevens door aan andere partijen (derden), behalve wanneer een Ministeriële of Politionele instantie hierom vraagt.

Als ’t Brugs Variététheater VZW  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hieromtrent of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contact:

’t Brugs Variététheater VZW

Adres: Begoniastraat 38

             8310 Brugge


→ Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

• Uw persoonsgegevens worden door ’t Brugs Variététheater VZW verwerkt, ten behoeve van de volgende doeleinden:

• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen bij nieuwe producties, hiervoor hebben we uw toestemming als bezoeker nodig. Zodat u als bezoeker van ’t Brugs Variététheater VZW de voorstellingen verder kunnen bijwonen.

• Voor de bovenstaande doelstelling kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen en verwerken)

• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummers, e-mail.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

De gegevens die u aan ons geeft,  geven wij niet door aan derde partijen, behalve zoals hieronder in onderstaande punt vermeld. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek  (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. 

Bewaartermijn:

’t Brugs Variététheater bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens:

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen.

• Alle personen die namens ’t Brugs Variététheater van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben in de loop der jaren.  Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.   (U kan ons ook contacteren via tbrugsvarietetheater@outlook.com


Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. 

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.  U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

’t Brugs Variététheater VZW kan zijn privacy statement wijzigen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 22 mei2018 Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.